Koolitajad Viljandis​

Ene Paadimeister

Ene Paadimeister on lõpetanud Tallinna Ülikooli koolieelse pedagoogika ja psühholoogia eriala ning talle on antud koolieelse pedagoogika ja psühholoogia õpetaja, koolieelse kasvatuse metoodiku kvalifikatsioon.
Ene on olnud lasteaiaõpetaja, põhikooli õppejuht, noortevangla psühholoog, lasteaia juhataja, riikliku ohvriabi spetsialist. Ta on tegelenud ka perevägivalla teemaga(nõustanud perevägivalla all kannatavate naiste tugirühma) ning on tegev Eesti Lapsehoidjate Kutseliidu juhatuses ja lapsehoiuteenust osutavas eraettevõttes lapsehoiuteenuse valdkonna koordinaatorina.
Ene on Tallinna Majanduskooli mittekoosseisuline lektor ja Vändra Gümnaasiumi koolipsühholoog. Ene koolitab ka ettevõtetes teemadel stress, motivatsioon, suhtlemine.
Ulata Käsi MTÜ koolitajana tegutseb alates aastast 2009.
Koolitaja lähtub kursusel koostööprintsiibist, praktilisusest, suunates eneseanalüüsile ja toetades isiklikku arengut.

​Irina Kalso

Irina Kalso on lõpetanud Tartu Ülikooli haridusteaduste bakalaureusekraad koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal. Ettevõtjakoolituse ja Ettevõtluse Alustamise Sihtasutuse stardikapitali abiga on Irina loonud osaühingu Lapsehoiuteenused, mis tegutseb praeguseni, pakkudes teenust nii hoiurühmas kui väljaspool rühma(lapse juures kodus).
Irinal on kogemused riikliku õppekava täitmisest munitsipaallasteaia rühmas. Lasterühmas kasutab ta oskuste õppe metoodikat ja tunnustamissüsteemi ning turvatunde toetamiseks lapse päeva tegevuste pildirida ehk piktogrammi. Õpetajate Leht on avaldanud mitmeid tema kirjutatud artikleid.
MTÜ Ulata Käsi koolitajana tegutseb alates aastast 2018.
Koolitaja lähtub kursusel koostööprintsiibist, praktilisusest, suunates eneseanalüüsile ja toetades isiklikku arengut.

Urve Loit

Urve Loit  (esmaabiõpetaja tunnistus nr K2267)  on lõpetanud Tallinna Tervishoiukõrgkoolis õe eriala ning läbinud  Tartu Tervishoiukõrgkoolis õe erialakoolitusena intensiivõenduse. Olles hetkel Tartu Ülikooli õendusteaduste magistrant õenduspedagoogika ja -juhtimise erialal, töötab vabatahtliku esmaabiinstruktorina Kaitseliidus, õena Tartu ja Pärnu kiirabis ning õendusjuhina Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuses. Urve valdab heal tasemel nii vene kui inglise keelt. Omab kogemusi koolituste läbiviimises, rahvusvahelises koostöös, projektijuhtimises, töös puuetega inimestega ja koduhoolduses ning ürituste meditsiinilises turvamises. Tema koolitustel vahelduvad ​  õppevestlused praktiliste harjutuste ja grupitöödega. Oluline osa teadmiste ja käeliste oskuste arendamisel on situatsioonmängudel.  Koolitaja lähtub kursusel koostööprintsiibist, praktilisusest, suunates eneseanalüüsile ja toetades isiklikku arengut.

Taimi Luuri

Taimi Luuri on lõpetanud Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna magistriõppe 1994. aastal, mis tol ajal hõlmas endast nii logopeedia- kui eripedagoogika eriala. Praktiseerinud logopeedina 20 aastat Viljandi Lasteaed Männimäe erirühmades. Taimil on kogemused nii kõne- kui kehapuuetega väikelaste, intellektipuudega, autismispektrihäirega kui ka aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste kõne arendamisel. Praegu töötab Viljandi Päevakeskuse Laste ja Perede osakonnas tavarühmade logopeedina. Ta on täiendanud end erialastel täiendkoolitustel ja hoiab end kursis uute teadmistega logopeediavaldkonnas. Logopeedi tööülesanneteks on arendada nii lapse kõnet kui ka tunnetustegevust. Koolitaja seostab oma koolitusel pakutava materjali reaalse eluga ja saadud teadmisi on võimalik oma töös koheselt rakendada. Koolitaja lähtub kursusel koostööprintsiibist, praktilisusest, suunates eneseanalüüsile ja toetades isiklikku arengut.

Marju Järvpõld

Marju Järvpõld on lõpetanud Tallinna Ülikooli koolieelse pedagoogika ja psühholoogia eriala ning talle on antud koolieelse pedagoogika ja psühholoogia õpetaja, koolieelse kasvatuse metoodiku kvalifikatsioon. Tartu Ülikoolist on Marju saanud haridusteaduste magistrikraadi. Marju on pikaajaliselt töötanud lasteaia muusikaõpetajana. Alates 2010. aastast õpetab ta Tartu Ülikoolis taseme- ja ka täiendõppes õppivaid lasteaiaõpetajaid. Lisaks on ta koolitanud muusikaõpetajaid (Orff-metoodika) ning on koolitaja ka Eesti Rahvapärimuskoolis. Oma töös on ta ise koostanud õppematerjale.
Lisaks õpetajatööle tegutseb Marju aktiivselt Eesti Lasteaednike Liidus ning on Eesti Õpetajate Liidu kutsetaotlejate kompetentsuse hindajate meeskonnaliige. Koolitajana on Marju praktiline, koostöine ja pühendunud lapse arengule sobivate muusikaliste meetodite ja võtete leidmisele. Koolitaja lähtub kursusel koostööprintsiibist, praktilisusest, suunates eneseanalüüsile ja toetades isiklikku arengut.

Maris Siiman

Maris Siiman on lõpetanud Tallinna Pedagoogikakooli sotsiaalpedagoogika erialal (1994) ja Tartu Ülikooli eripedagoogika erialal (2007). Maris on töötanud 23 aastat raske ja sügava vaimu- ja liitpuudega lastega sh autismispektri häirega lastega Kuressaare Väikelastekodus, Viljandi Lasteabikeskuses ja Jaagu Lasteaed-Põhikoolis toimetuleku- ja hooldusklassi õpetajana, rehabilitatsioonispetsialistina ning eripedagoogina. Ta valdab erinevaid kõnet toetavaid ja asendavaid ning visuaalseid meetodeid, mis aitavad erivajadusega lapsel maailma paremini tajuda ning mõista. Alates 2017. aastast töötab Maris Viljandi Krõllipesa Lasteaia eripedagoogina, kus on tulnud tegeleda tavalasteaias eriabi vajavate lastega sh aktiivsus- ja tähelepanuhäirega, autismispektri häirega, erinevate käitumisprobleemidega ning kõne- ja mõtlemisprotsesside mahajäämusega lastega. Marise põhimõtteks on muuta erilised vahendid ja meetodid kaasavas lasteaias tavaliseks, sest tavalisi lapsi need toetavad samuti, aga erilised lapsed ilma nendeta ei saa. Nii on kõigil lastel parimad võimalused oma erilisusega toime tulla tavalises keskkonnas. Koolitaja lähtub kursusel koostööprintsiibist, praktilisusest, suunates eneseanalüüsile ja toetades isiklikku arengut.